Biblioteka Publiczna w Bralinie została otwarta 15 grudnia 1948 roku. Od 1956 r. do 1999 r. posiadała również Filię Biblioteczną w Nowej Wsi Książęcej oraz punkt biblioteczny w Nosalach prowadzony w latach 1979–1991. Z chwilą otwarcia Biblioteki Publicznej w Bralinie, tj. w 1948 r. księgozbiór biblioteki liczył 505 woluminów. Były to książki z zakresu literatury beletrystycznej otrzymane od Ministerstwa Oświaty. Z roku na rok księgozbiór biblioteki był systematycznie powiększany o kolejne woluminy. Pierwszym pracownikiem biblioteki w latach 1948–1950 była Irena Iwicka, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bralinie. Od 1951 roku bibliotekę prowadziła Leokadia Kucharska, mieszkanka Bralina. Natomiast od 1 września 1952 r. do 31 grudnia 1992 r. w bibliotece pracowała Maria Wolko. Od 1 stycznia 1993 r. do chwili obecnej funkcję dyrektora biblioteki pełni Ewa Jędrysiak.

Siedziba biblioteki mieściła się początkowo w budynku dawnej milicji (od strony podwórza) przy ul. Wrocławskiej 48. Później przeniesiono ją do siedziby Gromadzkiej Rady Narodowej (Rynek 3). Po jakimś czasie jej siedzibę umieszczono w starej szkole przy ul. Kościelnej 7. W 1952 roku dokonano ponownej przeprowadzki biblioteki do budynku GRN. Dopiero stamtąd, po paru latach, bibliotekę przeniesiono do budynku Gromadzkiego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego, w którym mieści się obecnie siedziba Gminnego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Stamtąd w 1990 roku biblioteka wróciła do budynku Urzędu Gminy. Natomiast od roku 1997 zajmuje lokal w budynku kina „Niesob”.

Do 1975 r. nadzór nad biblioteką w Bralinie pełniła Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kępnie. Placówka ta spełniała jednocześnie rolę ośrodka instrukcyjno-metodycznego sprawującego pieczę merytoryczną i organizacyjną nad bibliotekami gromadzkimi i zakładowymi. Instruktorzy PiMBP w Kępnie docierali do najdalszych zakątków powiatu, służąc radą i pomocą mniej doświadczonym pracownikom bibliotek wiejskich. W latach 1975–2000 nadzór merytoryczny nad biblioteką pełniła Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kaliszu. Natomiast od 1 kwietnia 2000 r. obowiązek ten przejęła Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie. Do jej zadań należy udzielanie pomocy instrukcyjno–metodycznej bibliotekom publicznym z terenu powiatu kępińskiego, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne.

Od początku swojego istnienia biblioteka w Bralinie prowadziła również działalność kulturalno-oświatową. Przez cały rok bibliotekarz prowadził różne formy pracy z czytelnikami: czytanie i opowiadanie bajek, baśni najmłodszym czytelnikom. Dzieci wykonywały prace rysunkowe, zakładki do książek, prace z plasteliny, różnego rodzaju ozdoby. W latach 70. i 80. w bibliotece były wyświetlane przeźrocza i filmy z bajkami dla dzieci. Przeprowadzano również lekcje biblioteczne, konkursy literackie, czytelnicze i plastyczne dla uczniów szkoły podstawowej. W Dniu Kultury, Oświaty, Książki i Prasy w bibliotece były przyjmowane wycieczki szkolne. Kierownik biblioteki organizowała również pogadanki literackie o życiu i twórczości znanych pisarzy, poetów. Różne rocznice i jubileusze były okazją do organizowania wystaw w bibliotece.

Pierwsza strona kroniki GBP w Bralinie.

IMG_0001
Do góry